Salgs- og leveringsbetingelser for CLIMATE ESG MONITORING SYSTEM (CEMS)
 

1.      Generelt:

1.1   Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle salg og leverancer af CLIMATE ESG MONITORING SYSTEM (CEMS) platformen, herunder hardware og software, udført af CEMS.nu i samarbejde Thortrans A/S under binavnet CEMS.nu Co/ Thortrans A/S cvr. 14322981 (herefter kaldet CEMS)

1.2   CEMS udgør et praktisk værktøj til at kortlægge ESG-initiativer, udføre interessentanalyse, vurdere væsentlighed samt beregne estimater for ESG-nøgletal baseret på dine input. På denne måde tilvejebringer tjenesten en indikation af din virksomheds ESG-præstationer og er designet til at fungere som et understøttende redskab i håndteringen af ESG-data for små og mellemstore virksomheder. De følgende betingelser og vilkår (herefter refereret til som "Vilkårene") regulerer din adgang til og brug af systemet.

1.3   Kunder og brugere af CEMS kaldes herefter samlet for ”Bruger”.

2.       Ordreafgivelse:

2.1   Alle ordreafgivelser skal ske online og bekræftes af CEMS.NU på mail.

2.2   CEMS forbeholder sig ret til at acceptere eller afvise ordrer efter eget skøn.

2.3   Et køb på CEMS.NU giver adgang til en periode på enten 1 eller 12 måneder, 14 dage inden udløb af en købt periode adviseres køber på mail om at der igen skal købes en ny periode.

2.4   Efter køb tilsendes der en faktura mail fra CEMS.NU til kunden.

3.       Priser:

3.1   Alle priser er angivet i danske kr. og er eksklusive moms og andre gældende afgifter, medmindre andet er angivet.

3.2   Priser er gældende på tidspunktet for ordreafgivelsen og kan ændres uden varsel.

4.       Betaling:

4.1   Betalingsbetingelserne fremgår af den specifikke ordre, betaling bliver trukket ved køb.

4.2   Betalinger skal ske til CEMS i overensstemmelse med de angivne betalingsbetingelser.

4.3   Eventuelle forsinkede betalinger kan medføre renter og gebyrer i henhold til gældende lovgivning.

4.4   CEMS.NU gemmer ikke kortholders konto / kort oplysninger.

5.       Levering:

5.1   Levering af CEMS-platformen vil ske i overensstemmelse med den specificerede leveringsdato i ordren, når købet er foretaget og bruger modtager adgangskoder på mail fra CEMS.NU.

5.2   Risikoen for tab eller beskadigelse af CEMS-platformen overgår til køber ved levering.

5.3   Eventuelle fejl på platformen skal meddeles skriftligt til CEMS, som vil bestræbe sig på at løse problemet så hurtigt som muligt.

6.       Brugerlicens:

6.1   Ved køb af CLIMATE ESG MONITORING SYSTEM (CEMS) platformen modtager Bruger en begrænset brugerlicens til brug af softwaren og adgang til systemet. Ejendomsretten til CEMS-platformen forbliver hos CEMS, og Bruger får ikke ejendomsret til hardwaren eller softwaren.

7.       Garanti:

7.1   CEMS garanterer, at CLIMATE ESG MONITORING SYSTEM (CEMS) platformen vil opretholde en passende ydeevne i overensstemmelse med de specificerede tekniske krav og funktioner, som beskrevet i dokumentationen, under forudsætning af korrekt brug af softwaren og adgang til systemet.

8.       Ansvarsfraskrivelse:

8.1   CEMS påtager sig intet ansvar for indirekte, tilfældige eller følgeskader, herunder tab af fortjeneste, der måtte opstå som følge af brugen af CEMS-platformen.

8.2   CEMS påtager sig ikke noget ansvar for eventuelle direkte, indirekte, tilfældige eller følgeskader, herunder tab af data eller indirekte tab, som køberen måtte lide i forbindelse med brugen af CLIMATE ESG MONITORING SYSTEM (CEMS) platformen eller afbrydelser i systemets tilgængelighed. Brugers eneste retsmiddel i tilfælde af utilfredsstillende ydeevne eller funktionalitet af CEMS-platformen er begrænset til at anmode om rettelser eller opdateringer af softwaren og adgang til systemet.

9.       Brugers ansvar for data:

9.1   Bruger har det fulde ansvar for de angivne data, herunder at de er korrekte og at Bruger har de nødvendige rettigheder eller tilladelser til at anvende dataindholdet. CEMS og eventuelle underleverandører har ikke nogen forpligtigelse til at overvåge, at eventuelle tredjemands rettigheder iagttages. CEMS er ikke ansvarlig for nøjagtigheden, fuldstændigheden, hensigtsmæssigheden eller lovligheden af de afgivne data.

9.2   Bruger er selv ansvarlig for backup af de angivne data. I visse tilfælde kan CEMS hjælpe med at genskabe dataindholdet, som er slettet eller beskadiget. CEMS er ikke ansvarlige for rapportens resultat af CEMS ESG-nøgletal, idet CEMS ESG udregner et estimeret resultat ud fra de angivne oplysninger. Bruger er således eneansvarlig for de indtastede data og resultater samt eventuel brug heraf til andre formål.

9.3   CEMS kan ikke gøres erstatningsansvarlige for direkte eller indirekte tab, som følge af systemets beregning af et fejlagtigt CEMS ESG-nøgletal.

10.   Ansvar for brug af CEMS-systemet i øvrigt:

10.1    Systemet må kun benyttes til lovlige formål. Bliver CEMS opmærksom på, at Brugers adgang til og brug af systemet udøves ulovligt, vil din adgang til systemet med omgående virkning blive lukket. I tilfælde af ulovlige aktiviteter er Bruger forpligtet til i enhver henseende at skadesløsholde CEMS i enhver henseende.

10.2    CEMS er ikke erstatningsansvarlige for direkte eller indirekte tab eller følgeskader ved brug af systemet, herunder, men ikke begrænset til

(i)                  tab af goodwill, image, tabt avance, produktionstab,

(ii)                 tab som følge af, at systemet ikke kan benyttes som forudsat, tab som følge af at en aftale med tredjemand falder bort, misligholdes eller lignende

(iii)               tab, der er opstået som følge af afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af CEMS tjenester eller offentlige netværk, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige og driftsmæssige årsager eller er pålagt af myndighederne eller

(iv)               tab eller ødelæggelse af data eller ændringer eller skader på udstyr/systemer på grund af nede tid eller tekniske fejl i systemet. Ovennævnte gælder ikke i tilfælde af, at CEMS har handlet groft uagtsomt eller forsætligt.

10.3    Der tages forbehold for trykfejl.

11.   Ophør/afmeldelse:

11.1       CEMS kan beslutte at bringe aftalen til ophør når som helst og uden begrundelse. CEMS vil give meddelelse om eventuelt ophør af systemet med et varsel på 15 dage, medmindre brugen af systemet udøves ulovlig, jf. ovenfor. Ophør giver ikke mulighed for erstatning eller refusion fra CEMS.

11.2       Bruger bliver automatisk afmeldt fra CEMS.NU hvis bruger ikke vælger at købe en ny periode.

12.   Immaterielle rettigheder:

12.1    Systemet, inklusive materialer og funktioner, er CEMS’ beskyttede ejendom. Bruger er hverken berettiget til at kopiere, distribuere eller dekompilere indholdet eller bruge indholdet på nogen anden måde end som integreret i eller nødvendigt for brug af systemet.

13.   Sletning af brugerkonto og data:

13.1     Brugerprofil slettes:

a)       Når Bruger selv sletter sin profil.

b)      Senest 1 måned efter at Bruger skriftligt anmoder CEMS om sletning på info@cems.nu

c)       Hvis brugerprofil har været inaktiv i mere end 24 måneder.

 14.   Ændringer og modifikationer:

 14.1    Disse salgs- og leveringsbetingelser kan ændres eller modificeres skriftligt og skal accepteres af Bruger eller deres autoriserede repræsentanter. Ændringer i betingelserne træder i kraft ved modtagelse af en skriftlig notifikation om ændring fra den ene part til den anden. Salgs- og leveringsbetingelser vil ved ændring også ændre versionsnummer.

15.   Force majeure

15.1    Ingen af parterne kan gøres ansvarlig for skade, som den anden part måtte lide, som direkte eller indirekte følge af, at parten er ramt af force majeure.

15.2    Som force majeure betragtes blandt andet krig, mobilisering, naturkatastrofer, strejke, lockout, brand, vandskade, handelsrestriktioner, virus- eller hackerangreb, nøglemedarbejderes sygdom eller dødsfald, IT-nedbrud, nedbrud eller fejl i kommunikationssystemer samt andre uforudsete omstændigheder, som den pågældende part ikke ved rimelige anstrengelser kunne forhindre.

15.3    Foreligger der force majeure hos en af parterne i mere end 60 dage, kan hver af parterne annullere aftalen for fremtiden. Ved annullering på grund af force majeure kan ingen af parterne kræve erstatning.

15.4    Force majeure kan alene påberåbes, såfremt den berørte part snarest og inden for 10 arbejdsdage meddeler den anden part, at en force majeure-situation er indtrådt. Nærværende bestemmelse om force majeure finder tilsvarende anvendelse i tilfælde af force majeure hos underleverandører.

16.   Mediation og værneting (Klagemuligheder)

16.1    Parterne skal søge alle konflikter løst ved direkte forhandling mellem sig. Hvis parterne ikke kan løse en konflikt ved direkte forhandling mellem sig, skal konflikten søges løst ved mediation.

16.2    Hvis ikke parterne inden 14 dage efter, at en af dem har fremsat ønske om mediation, er blevet enige om, hvem der skal være mediator, kan enhver af parterne anmode Mediatoradvokater c/o Advokatsamfundet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, om at bringe en mediator i forslag.

16.3    Mediationen skal finde sted i overensstemmelse med den til enhver til gældende standardaftale for mediation fastsat af Mediatoradvokater, foreningens etiske regler og reglerne om god advokatskik.

16.4    Hvis konflikten ikke er løst ved mediation inden 8 uger efter, at der blev fremsat ønske om mediation, er enhver af parterne berettiget til at indbringe sagen for retten.

16.5    For alle aftaler er dansk ret gældende, og såfremt en tvist ikke kan afgøres ved mediation, skal tvisten afgøres ved Retten i Randers.

 

17.    Fortrydelsesret/Reklamation

17.1   Ved køb af digitale produkter, herunder brugerlicenser, har du som forbruger 14 dages fortrydelsesret i henhold til dansk lovgivning. Fortrydelsesretten gælder fra den dag, hvor aftalen er indgået.

Undtagelse fra fortrydelsesretten

17.2   Ved at acceptere disse handelsbetingelser giver du dit udtrykkelige samtykke til, at leveringen af den digitale ydelse påbegyndes umiddelbart efter gennemført køb. Du anerkender samtidig, at din fortrydelsesret dermed bortfalder.

17.3   Hvis du har accepteret, at levering påbegyndes straks og har anerkendt, at du dermed mister din fortrydelsesret, kan købet ikke fortrydes. Ved accept af disse handelsbetingelser, giver du således samtykke til, at fortrydelsesretten bortfalder.

Reklamationsret ved køb af adgang til vores online digitale platform

17.4  Ved køb af adgang til vores online digitale platform har du som forbruger 24 måneders reklamationsret i henhold til dansk lovgivning. Reklamationsretten dækker fejl og mangler ved tjenesten, som var til stede ved levering. Hvis du oplever problemer med tjenesten, såsom tekniske fejl eller mangler, bedes du kontakte vores kundeservice skriftligt med en detaljeret beskrivelse af problemet. Vi vil herefter forsøge at afhjælpe problemet hurtigst muligt. Hvis vi ikke kan løse problemet inden for rimelig tid, har du ret til at ophæve abonnementet og få en forholdsmæssig refundering. Bemærk, at reklamationsretten ikke dækker fejl eller problemer, som skyldes brugerens egen handling, eller hvis du har brugt tjenesten i strid med vores vilkår.

For yderligere vejledning kan du kontakte Forbrugerombudsmanden eller Forbrugerklagenævnet.

Læs mere på forbrug.dk om fortrydelsesret ved køb på nettet.

version: 004 15.04.2024

​​​​​​

Ved at acceptere disse salgs- og leveringsbetingelser bekræfter køberen, at de har læst og forstået vilkårene og accepterer at være bundet af dem.