Erklæringer til jeres revisor

CEMS leverer erklæringer til brugerens regnskab: Hvor de opnåede reduktioner i CO2e-ækvivalenter, livscyklusanalyse (LCA) samt ESG-præstationer for brugerens virksomhed registreres og gøres tilgængelige i jeres regnskab.

Revisor adgang: Jeres revisor tildeles adgang til CEMS, hvor de skal verificere, at registreringen er korrekt og uden anmærkninger.

Selvindtastning af data: Brugeren (virksomheden) er ansvarlig for indtastning af CO2e-udledning, CO2e-reduktion, livscyklusanalyse-data (LCA) og ESG-data i CEMS.

Godkendelse af registreringer: Jeres revisor skal efterfølgende godkende de registrerede mængder i CEMS. Dette udføres årligt i forbindelse med brugerens regnskabsafslutning.

Dokumentationsmuligheder: Revisoren har mulighed for at trække dokumentationserklæringer ud i form af PDF og Excel.

Vigtigheden af data og referencer: For at sikre nøjagtighed, troværdighed og gennemsigtighed i brugerens rapportering, er det afgørende at prioritere korrekt og pålidelig indtastning af data i CEMS. Data udgør grundlaget for alle beregninger og erklæringer, og derfor bør der lægges særlig vægt på, at indsamle og registrere oplysninger med omhu.

Nødvendigheden af korrekte data: Korrekt og præcis data er hjørnestenen i ethvert bæredygtigheds- og miljøstyringssystem. Fejl i dataindtastning kan resultere i unøjagtige beregninger og underminere validiteten af de opnåede CO2e-reduktioner, livscyklusanalyser (LCA) og ESG-præstationer.

Betydningen af pålidelige referencer: At have pålidelige referencer og kildehenvisninger til data er essentielt. Dette gør det ikke kun muligt for revisorer og interessenter, at verificere indtastede oplysninger, men det understøtter også gennemsigtigheden og tilliden til de rapporterede resultater.

Gennemsigtighed i Processen: En transparent proces, hvor dataindsamling og registrering dokumenteres grundigt, styrker troværdigheden af CEMS-rapporteringen. Klare referencer hjælper med at forklare oprindelsen og metoderne bag de indtastede oplysninger.

Brugeransvar og revision: Det er brugerens ansvar at sikre, at indtastede data er nøjagtige og fuldt dokumenterede. Revisors rolle i at godkende og verificere disse data, understreger vigtigheden af at levere omfattende dokumentation, der kan støtte de rapporterede resultater.

Ved at prioritere dataintegritet og kildehenvisninger i CEMS kan brugeren opnå en mere pålidelig og troværdig miljø- og bæredygtighedsrapportering, hvilket yderligere styrker grundlaget for bæredygtig virksomhedsstyring.


 

Skat

Climate ESG Monitoring System (CEMS) gør jeres CO2e-besparelser brugbare og regnskabsoptagelige.
Det foregår via CEMS online akkrediteringsplatform.

Hvis I som bruger har reduceret jeres CO2e-aftryk og dette dokumenteres via CEMS, så er de CO2e-ækvivalenter fradragsberettiget i jeres regnskab.

Climate ESG Monitoring System (CEMS) håndterer også jeres eventuelle overkompensering, således at I først bliver beskattet på det tidspunkt, at I indløser besparelsen for jeres overkompensering.

Forklaring:
En kuldioxidækvivalent eller CO2e-ækvivalent, forkortet som CO2e-ækvivalent, er et metrisk mål, der bruges til at sammenligne emissionerne fra forskellige drivhusgasser, på grundlag af deres globale opvarmningspotentiale (GWP), ved at konvertere mængder af andre gasser til den tilsvarende mængde kuldioxid, med samme globale opvarmning.

www.dst.dk/da/Statistik/temaer/klima